Üyelik Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), merkezi “Levent Mahallesi Ebulula Mardin Cad. No:11 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye” adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 262795-5 sicil numarası ile tescilli olan SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım A.Ş (bundan böyle “SDA” olarak anılacaktır) ve diğer tarafta işbu Sözleşme’yi kabul eden Üye (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Bundan böyle Üye ile SDA ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

Aşağıda belirtilecek olan www.panamart.com.tr adresi (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır). Hizmetlere ilişkin bilgilerin sunulduğu, gerekmesi halinde Üye’nin SDA ile irtibatını sağlayacak olan internet sitesini ifade edecektir.

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin elektronik ortamda Web Sitesi aracılığı ile Sözleşme’yi onaylayarak ücretsiz olarak Web Sitesi’ne üye olması, SDA’nın Üye’ye sağlayacağı kampanya ve avantajlar dahil diğer tüm üyelik hizmetleri hakkında bilgi almak amacıyla Web Sitesi’nden yararlanması ve Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

3.2. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi'nde bulunan Sözleşme'yi onaylayarak burada talep edilen bilgileri doldurması halinde, üyelik başvurusu SDA tarafından değerlendirilerek onaylanır. Onaylama işleminin akabinde Üye'nin üyelik statüsü başlamakta olup Üye, bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

3.3. Üye, Web Sitesi’nde bulunan Sözleşme’yi onaylayarak üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde SDA’nın uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4. ​​​​​​​Üye'nin Web  Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin SDA’dan talepte bulunması halinde, SDA, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için SDA’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul eder ve bu doğrultuda işlem yapar. Bu kapsamda, Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun ve bu işlemler sebebiyle SDA’ya herhangi bir mahkeme ya da resmi makam kararı olmaksızın ödeme yapması veya yapma durumunun oluşması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sebeplerle Üye SDA’ya mahkeme veya resmi makam kararı olmaksızın bir ödeme yaparsa veya yapma durumunun oluşacağını farkederse sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.​​​​​​​

3.5. Üye, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Web Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Web Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin sonuçları SDA üzerinde doğsun doğmasın her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.​​​​​​​

3.6. Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik ve hizmet, Üye’nin kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. SDA vasıtasıyla elde edilmiş ürün ve hizmetlerin yeniden satışı yahut Üye’nin kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.​​​​​​​

3.7. Siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi; deprem yangın, fırtına, salgın hastalık dahil herhangi bir doğal felaket; ayaklanma, savaş, devlet müdahalesi, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri, boykotlar ve işçi işveren anlaşmazlıkları durumu; SDA’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek vb. diğer olaylar ("Mücbir Sebep") SDA’nın bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, SDA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Üye, bu durumda takdir yetkisi SDA’da olmak üzere, herhangi bir zamanda, SDA’nın tüm kullanıcılar için Web Sitesi’ne erişimi kısıtlayabileceğini, yapılan işlemlerle ilgili gerçekleşecek aksamaları ve sair durumları kabul eder.​​​​​​​

3.8. Üye, Web Sitesi’ni hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmamayı taahhüt etmekte olup; (i) Web Sitesi’ne, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web Sitesi  üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici başka bir teknoloji veya virüs yayılması; (ii) Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması; (iii) Web Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; (iv) yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması dâhil gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması; (v) Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak yayınlanması ile sınırlı olmamak üzere Web Sitesi’nin amacı dışında ve/veya kanuna aykırı şekilde kullanılması sonucunu doğuran her türlü olay sebebiyle oluşacak zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. ​​​​​​​

3.9. Üye, Web Sitesi’nde yaptığı işlemleri Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. ​​​​​​​

3.10. Web Sitesi’nin veya Web Sitesi üzerindeki içeriğin Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; SDA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme ve/veya Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Bu hallerde SDA’nın yaptığı işlemlerde hiçbir sorumluluğu olmayıp SDA’nın ilgili talep, dava ve takip hakları da saklıdır.

 

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI​​​​​​​

4.1. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ni kullanması, Web Sitesi’nde kullanıcı olarak kalması veya üyeliğini tamamlayarak Web Sitesi’ne Üye olması halinde Üye aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.​​​​​​​

4.2. Üye’nin isim, soy isim, e-posta, cep telefonu ve üyelik şifresi ile Üye’nin açık rızasını almak şartıyla doğum tarihi ve cinsiyeti SDA tarafından işlenmektedir.​​​​​​​

4.3. Üye’nin çerezlere (cookie) izin vermesi ve/veya açık rızasının bulunması halinde (bu izinler Üye’nin bilgisayarında kullandığı tarayıcı programındaki ayarlarda Üye tarafından yönetilebilmektedir) SDA’nın ek bilgilere erişmesi söz konusu olmaktadır.​​​​​​​

4.4. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında yer alan kişisel verileri; Web Site üzerinden yapılan satış işlemlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmetler hakkında Üye ile iletişime geçmek, ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, elektronik posta ile bildirimlerde bulunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecektir.​​​​​​​

4.5. SDA, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer gönderim yöntemleri ile iletişime geçebilecektir. Üye kendisine SDA tarafından elektronik ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra her zaman, iletilen onay mesajında yer alan yönlendirmeler veya Web Sitesi’nde yer alan SDA iletişim bilgileri aracılığı ile vermiş olduğu onayı geri alabilir.​​​​​​​

4.6. Üye’nin kişisel verileri, Sözleşme kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile SDA’nın iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından işlenmekte olup, yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Üyelik kapsamında toplanan kişisel veriler, üyeliğin Üye’nin kendisi veya SDA tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süre boyunca saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi ile veya SDA tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. ​​​​​​​

4.7. Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

​​​​​​​4.8. Üye kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgilere Web Sitesi’nde bulunan Panamart internet sitesi aydınlatma metni ve Panamart internet sitesi açık rıza metinleri’nden ulaşabilecektir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI​​​​​​​

5.1. Web Sitesi’nin internet yazılım ve tasarımı, Web Sitesi’ndeki genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi ve materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibi SDA olup, ilgili bilgi ve materyallere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bahsi geçen bilgi ve materyaller, Üye tarafından, SDA’nın izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez, herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz, dijital ortamlarda ve/veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz, veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez, herhangi bir görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, yeniden oluşturulamaz, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.​​​​​​​

5.2. Üye’nin madde 5.1.’e aykırı davrandığının SDA tarafından tespit edilmesi halinde SDA, Üye’nin Web Sitesi’ne erişimini derhal engelleyebilir. SDA’nın fikri ve sınai haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

 

6. SORUMLULUK REDDİ​​​​​​

6.1. SDA, Web Sitesi’nde yer alan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair herhangi bir garanti vermemekte olup, Üye’nin Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Web Sitesi üzerinde SDA’nın kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (linkler) de yer alabilir. Bu bağlantıların Web Sitesi’nde yer alması SDA’nın ilgili bağlantıları onayladığını göstermez; bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

 

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ​​​​​​​

7.1. Üye’nin işbu Sözleşme’nin 3.2. maddesine göre üyelik başvurusunun onaylanması ile Sözleşme yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır. Üye’nin, üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkı, üyelik süresince gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile mevcuttur.​​​​​​

7.2. SDA, Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, SDA, Üye’nin üyeliğini, her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat veya bedel ödemeksizin, tek taraflı olarak ve her zaman sonlandırma hakkına sahiptir.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Delil Sözleşmesi

Taraflar, SDA’ya ait resmi defter ve ticari kayıtları ile SDA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere SDA nezdinde tutulan her türlü kayıtların, tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

​​​​​​​8.2. Bölünebilirlik

Sözleşme’nin her hükmü Türk hukukuna tabi olarak geçerli olacağı biçimde yorumlanacak ve bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün hükümsüz veya geçersiz olması halinde yalnızca Sözleşme konusu hüküm, anılan hükümsüzlük veya geçersizlik çerçevesinde etkisiz olacak ve bu hükümsüzlük veya geçersizlik maddenin kalan bölümünü veya Sözleşme’nin diğer hükümlerini geçersiz kılmayacaktır.​​​​​​​

8.3. Sözleşme’nin Bütünlüğü

Bu Sözleşme ve Sözleşme’nin bir parçası olarak veya Sözleşme ile bağlantılı olarak teslim edilen ya da atıf yoluyla bu Sözleşme’ye dâhil edilen tüm belgeler, Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar’ın arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve içerir. Sözleşme’nin konusuna ilişkin daha önce Taraflar arasında yapılmış tüm anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Taraflar bu konuyu düzenleyen sözlü veya yazılı başka bir sözleşme olmadığını kabul ve beyan eder.​​​​​​​

8.4. Feragat

Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.​​​​​​​

8.5. Sözleşmedeki Değişiklikler

SDA, Web Sitesi’nde yer alan hizmet, ürün ve Web Sitesi’nde sunulan diğer bilgiler, Web Sitesi’ni kullanma koşulları dâhil her türlü içeriğe ilişkin Üye’ye önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak her türlü değişikliği yapabilir; Web Sitesi’nin içeriğini güncelleyebilir ve/veya yeni hüküm ekleyebilir; Web Sitesi’ni yeniden organize edebilir ve bu durumda söz konusu değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanarak Üye nezdinde uygulama alanı bulur.​​​​​​​

8.6. Sözleşmenin Devri

SDA'nın önceden yazılı onayı alınmadan Sözleşme’deki hak ve/veya yükümlülükler kısmen ya da tamamen temlik edilemez.​​​​​​​

8.7. Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Kargo Bedava

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde

%100 Güvenli Alışveriş

SSL Sertifikalı & 256BIT

Destek

Alışveriş Süreçlerinizde Tam Destek

Orjinal Ürün

Orjinal Dünya Markaları