Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.         TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”),

SATICI                                   : SDA Mutfak Gereçleri Satış ve Dağıtım A.Ş

Ünvanı                                    : SDA

Adresi                                     : Esentepe Mah. Müselles Sok. Onur İş Merkezi No:1 Şişli/İST

Telefon                                   : +902122660717

Email                                      : info@panamart.com.tr

(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

MÜŞTERİ                              :

Adı/Soyadı                             :

T.C kimlik Numarası            :

Vergi Numarası                     :

Adresi                                     :

Telefon                                   :

Email                                      :

(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

2.         SÖZLEŞME KONUSU

2.1.      İşbu Sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI'nın, SATICI'ya ait www.panamart.com.tr (Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır), adresinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturur.

2.2.      ALICI, SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, Sözleşme konusu Ürün/Ürünler için ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği vergiler dahil toplam fiyatı,  ALICI’nın cayma hakkı, cayma hakkının kullanılması, kullanılması durumunda ilgili Ürün/Ürünler’in SATICI’ya ne şekilde iade edileceği ve ilgili tüm mali hususlar dahil sözleşmesel ve kanuni hakları, SATICI’nın hakları, Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri ve Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret) uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3.      Web Sitesi’nde yer alan  üyelik sözleşmesi, kişisel veriler hakkındaki bilgilendirme metinleri ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.


3.         SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

3.1.      ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün/Ürünler’in türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Mal/Ürün türü                 :

Marka/Model                   :

Adedi                                 :

Satış Fiyatı (KDV dahil) :

Kargo Ücreti                    :

Ödeme Şekli                     :

Teslimat Adresi               :

Teslim Edilecek Kişi       :

Fatura Adresi                  :[MZŞ1] 

3.2.      Sözleşme’de yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı, ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sonuç ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekliğinden emin olana kadar ve gerekli gördüğü durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

3.2.      SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde, ALICI’ya ulaşana kadar siparişin yürürlüğe koyulmasını dondurur ve ALICI’nın bu süre zarfında kendisiyle iletişime geçmesini bekler. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa veya ALICI, SATICI’ya ulaşmazsa SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

3.3.      ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın Ürün/Ürünler’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

 

4.         SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR SEBEPLER

4.1.      Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir.

4.2.      Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen ve ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar, gümrük sırasında ortaya çıkabilecek engeller, ülkelerin ihracat sırasındaki politikaları, OHAL, doğal afet, salgın hastalık, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. durumlar dahil ve fakat bununla sınırlı kalmamak üzere mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

4.3.      SATICI, mücbir sebep, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar, teknik sebepler ve benzeri nedenlerle Sözleşme’ye konu Ürün/Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirir. Bu takdirde ALICI Sözleşme’ye konu Ürün/Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini isteyebilir.

4.4.      Mücbir sebep hali 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, SATICI Sözleşme’yi tek taraflı olarak, herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir..

 

5.         SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.      SATICI, mücbir sebepler dışında Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.      Web Sitesi’nde SATICI hatasından kaynaklanmayarak meydana gelebilecek sistem hataları veya yasadışı müdahalelerle Web Sitesi’nde ortaya çıkabilecek dizayn, tanıtım, fiyat vb. oluşabilecek diğer hatalardan SATICI sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak ve/veya alacak iddiasında bulunamaz.

5.3.      Web Sitesi’nde SATICI tarafından kabul edilmeyenler hariç olmak üzere[MZŞ2]  kredi kartı ile alışveriş yapılabilir.  Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.

5.4.      Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu Ürün/Ürünler’e ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılmasının ardından, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da Ürün/Ürünler’in teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlar sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması ve/veya resmi makam talebiyle karşılaşması halinde SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5.      ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Ürünler’in ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin bilgiyi yazılı olarak ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, ilgili taleplerin 24 (yirmi dört)[MZŞ3]  saat içinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkına haizdir.

5.6.      Ürün/Ürünler’in tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün/Ürünler’in bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın Ürün/Ürünler’i 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. 3 gün içinde SATICI’ya Ürün/Ürünler’in gönderilmemesi halinde ALICI Ürün/Ürünler’i göndermediği her gün için ürün bedelinin %20’si oranında cezai bedel ödeyecektir.

 

6.         ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.      ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile siparişi verilen Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, konuya ilişkin bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya destek@panamart.com adresine ulaştırabilir.

6.2.      ALICI, Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in teslimatı için Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple, banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.      ALICI, aldığı Ürün/Ürünler’i sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürün/Ürünler’e ve ambalajına zarar vermemeyi ve kesinlikle kullanmamış olmayı, iade anında fatura aslını da Ürün/Ürünler’le birlikte eksiksiz olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4.      ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili bankanın hukuki yollara başvurması, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep etmesi ve herhangi bir koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı ve uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

7.         SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

7.1.      SİPARİŞ

7.1.1.   Alışveriş sepetine eklenen Ürün/Ürünler’in KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, banka posu üzerinden işleme alınır.

7.1.2.   Sipariş ve ödeme sürecindeki herhangi bir aksama ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya Sözleşme’de belirttiği telefon veya e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.

7.1.3.   İstisnai olarak haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip, seçimlik haklarından hangisini kullanacağı sorulur ve ALICI’nın 3 (üç) gün içinde cevap vermemesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir.

7.2.      ÖDEME

7.2.1.   Ürün/Ürünler’in tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşlarının Ürün/Ürünler’in bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş Ürün/Ürünler’i 10 (on) gün içinde kendisine teslim edildiği şekilde, kullanılmamış olarak SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

7.2.2.   ALICI kredi kartı ile ödeme işlemini gerçekleştirdiğinde ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını ve SATICI’nın buna ilişkin bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.         SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

8.1.      SEVKİYAT

Sipariş onayının ALICI’ya gönderilmesiyle birlikte Ürün/Ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasına verilir.

8.2.      TESLİMAT

Teslimat Adresi                     :

Teslim Edilecek Kişi             :

Kargo Ücreti                          : …….. /$/TL olup,

8.2.1.   İşbu kargo bedeli, SATICI tarafından karşılanacaktır. Teslimat süresi, Siparişin SATICI tarafından onayı ve Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 30 (otuz) gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.

8.2.2.   Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerinde herhangi bir hata veya eksiklik olduğu hallerde ve mücbir sebep durumlarında belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI, SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

8.2.3.   Ürün/Ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içinde Ürün/Ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri, ALICI tarafından destek@panamart.com  adresine mail yolu ile veya ……[MZŞ4]  iletişim numarasından SATICI’ya derhal bildirilmelidir. ALICI’nın bildirim yapmadığı durumda sorumluluk hiçbir şekilde SATICI’ya ait olmayacaktır.

8.2.4.   Ürün/Ürünler’in paketinin zarar görmesi halinde; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak Ürün/Ürünler’in hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’ya aittir. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin ve SATICI’nın görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise bu durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’ya bildirilmelidir.

 

9.         ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR

9.1.      ALICI Ürün/Ürünler’i teslim aldıktan sonra hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

9.2.      ALICI tarafından cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler info@panamart.com.tr adresi aracılığıyla yapılacaktır.

9.3       ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içinde Ürün/Ürünler’i SATICI’ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

9.4.      ALICI cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün/Ürünler ile birlikte; kutusu, ambalajı, garanti belgesi, faturası, varsa standart aksesuarları, Ürün/Ürünler ile birlikte hediye edilen diğer malları da eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edecektir.

9.5.      Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde Ürün/Ürünler’in bedeli ALICI’ya ödendiği şekilde iade edilir. Ürün/Ürünler SATICI’ya iade edilirken, Ürün/Ürünler’in teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilen orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekir.

9.6.      Ürün/Ürünler’in iadesi için iade isteği öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürün/Ürünler’in iade bilgileri SATICI tarafından ALICI’ya iletilir. SATICI’ya ulaşan iade Ürün/Ürünler Sözleşme’de belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, iade ödemesi de ALICI kredi kartına yapılır. Ürün/Ürünler SATICI’ya iade olarak teslim edilmeden bedelinin iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

9.7.      ALICI iade edeceği Ürün/Ürünler’i internet sitesinde belirtilen SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle karşı ödemeli olarak gönderebilecektir. ALICI’nın iade edeceği Ürün/Ürünler’i SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo firması ile göndermesi halinde Ürün/Ürünler’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

9.8.      ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün/Ürünler’in çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi durumunda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI Ürün/Ürünler’i kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini bu sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya Ürün/Ürünler’in bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra banka, yapılan harcamaları taksitli olarak hamil taraf hesaplarına aktarır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay 1(bir) iade yansıyacak, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

9.9.      ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Ürünler için; tesliminden sonra ambalaj, paket, bant gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün/Ürünler’den; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin  sözleşmeler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI kontrolünde olmayan Ürün/Ürünler veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı söz konusu değildir.

 

10.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ve GİZLİLİK İLE İLGİLİ KURALLAR

10.1.    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ALICI’ya ait ad, soyad, adres, fatura bilgileri, mali veriler vb. bilgiler SATICI tarafından işlenmektedir.

10.2.    SATICI; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürün ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan işbu Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için ve gerektiğinde ALICI’nın açık rızası ile  yukarıda sayılan fakat bunlarla sınırlı olmayan ALICI’nın kişisel verileri üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

10.3.    ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler ALICI’nın açık rızasını almak koşulu ile yapılabilir.

10.4.    ALICI tarafından girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

10.5.    ALICI, kişisel verilerinin işlenmesini ve/veya elektonik ticari iletişimlerin her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık rızasına göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI, isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda veri sorumlusu sıfatı ile SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

10.6.    ALICI tarafından doğrudan banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak gerçekleştirilen işlemlerde kart bilgileri SATICI tarafından görülmez ve kaydedilmez.

10.7.    ALICI tarafından Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından Panamart İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilenler dışında 3. şahıslarla paylaşılmaz.

10.8.    ALICI’nın SATICI ile iletişime geçmesi halinde iletişim bilgileri ve detayları şikâyet ve taleplerin gereklerinin yapılması ve bu süreçlerin yürütülmesi için ve müşteri portföylerinin oluşturulması için işlenebilir.

10.10. SATICI ALICI’ya ait ad soyad, adres ve telefon bilgilerini siparişlerin ulaştırılabilmesi amacıyla ilgili kargo hizmeti sunucusu şirketler ile paylaşacaktır.

 

11.       GARANTİ

11.1.    Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan Ürün/Ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde 2 yıl garantilidir. SATICI’nın garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı Kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacaktır

 

12.       UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

12.1.    Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, ALICI, SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında sunucularında tuttuğu bilgilerin, bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, işbu maddenin 6200 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2.    Sözleşme'nin uygulanmasında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olmak üzere Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI için taraflar arasında Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12.3.    İşbu Sözleşme Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilecektir.

Kargo Bedava

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde

%100 Güvenli Alışveriş

SSL Sertifikalı & 256BIT

Destek

Alışveriş Süreçlerinizde Tam Destek

Orjinal Ürün

Orjinal Dünya Markaları